De organisator van de wedstrijd is Oldskull Europe GmbH (hierna te noemen de"Organisator").

Deelname aan online of Facebook/Instagram-wedstrijden en de uitvoering daarvan is onderworpen aan de volgende bepalingen.

Voor zover dit een Facebook/Instagram-wedstrijd is, wordt alle informatie in deze wedstrijd uitsluitend verstrekt door de Organisator. Meta Platforms Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook" of"Instagram") heeft geen enkele band met deze wedstrijd en sponsort, onderschrijft of organiseert deze wedstrijd niet. Er zijn derhalve geen juridische claims tegen Meta.

§ 1 Sweepstake

(1) De periode van deelname aan de prijstrekking (hierna te noemen de "actieperiode") is direct in de prijstrekking te vinden.

(2) Voor zover het wedstrijdmechanisme afwijkt van de in § 4 lid 1 van deze voorwaarden beschreven mechanismen, zal dit, met inbegrip van de mogelijkheid tot deelname, rechtstreeks worden beschreven in het deelnamemenu van het vergelijkend onderzoek.
Voor zover deelname via Facebook/Instagram mogelijk is, vindt deelname aan de wedstrijd plaats conform de beschrijving in het deelnamescherm van de wedstrijd.

a) hetzij door gebruik te maken van een meta-applicatie (hierna "Applicatie" genoemd) op Facebook/Instagram. Deze aan Facebook/Instagram gekoppelde applicatie kan gratis worden geïnstalleerd op het respectieve Facebook/Instagram-profiel van de deelnemer. Nadat de deelnemer de "Vind ik leuk"-knop heeft geactiveerd, kan hij/zij aan de wedstrijd deelnemen door de gestelde wedstrijdvraag te beantwoorden;
b) of rechtstreeks op de Facebook/Instagram-website van de organisator, In dat geval kan de deelnemer aan de wedstrijd deelnemen door de wedstrijdvraag te beantwoorden met een opmerking onder de wedstrijdposting op de Facebook-pagina (www.facebook.com/oldskulleurope.com) of de Instagram-pagina (https://www.instagram.com/oldskulleurope); b) foto's/bijdragen te plaatsen; c) de bijdrage te "liken", enzovoort. Voor zover de deelnemer afbeeldingen, video's of teksten uploadt als onderdeel van een bericht en/of commentaar, garandeert de deelnemer aan de organisator dat hij/zij de wettige eigenaar is van de rechten die hiervoor vereist zijn.

De gelogde tijd is bepalend voor het tijdstip van deelname. Reacties/posts/commentaren/likes die niet binnen de Actieperiode zijn ingediend, worden niet in behandeling genomen. Noch de organisator, noch Meta, noch de samenwerkingspartners (zoals hieronder gedefinieerd) zijn verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de indiening of verzending van de antwoord- en deelnemersgegevens.

(3) De prijzen van de wedstrijd worden door de organisator ter beschikking gesteld. De organisator is de aanbieder in overeenstemming met § 657 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) en is daarom als enige verantwoordelijk voor alle claims met betrekking tot de aangeboden prijzen.

§ 2 Deelnemers

(1) Tenzij anders is bepaald, mogen personen die de leeftijd van 14 jaar hebben bereikt, aan dit vergelijkend onderzoek deelnemen. Personen onder de 14 jaar zijn uitgesloten van deelname. Er zullen geen prijzen worden toegekend aan personen wier deelname uitdrukkelijk is uitgesloten.

(2) Deelname aan de wedstrijd en de verdeling van de prijzen zijn beperkt tot deelnemers met een registratieadres in de EU, Zwitserland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk.

(3) De deelnemer is als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die worden verstrekt voor deelname aan de wedstrijd (met inbegrip van de relevante gegevens in het overeenkomstige Facebook/Instagram-account van de deelnemer). Alle persoonlijke gegevens moeten met de waarheid overeenstemmen. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot uitsluiting van de wedstrijd overeenkomstig § 3 (4).

(4) Elke deelnemer mag slechts eenmaal aan de wedstrijd deelnemen. Meervoudige vermeldingen zijn uitgesloten. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten overeenkomstig § 3, lid 2, in geval van meervoudige inschrijvingen.

§ 3 Uitsluiting van deelname aan het vergelijkend onderzoek

(1) Werknemers en familieleden van Oldskull Europe GmbH en alle dochterondernemingen/filialen alsmede de deelnemende aanbieders en prijssponsors zijn uitgesloten van deelname.

(2) In geval van overtreding van deze deelnemingsvoorwaarden behoudt de organisator zich het recht voor personen van de wedstrijd uit te sluiten en geen prijzen uit te keren of prijzen achteraf te weigeren en terug te vorderen.

(3) Personen die gebruik maken van niet-toegestane hulpmiddelen of op andere wijze voordelen verkrijgen door manipulatie zijn eveneens uitgesloten. In dergelijke gevallen kunnen winsten ook achteraf worden afgewezen en teruggevorderd.

(4) Uitgesloten is ook eenieder die onjuiste persoonsgegevens verstrekt of meer dan eens aan het vergelijkend onderzoek deelneemt.

§ 4 Uitvoering en verloop van het vergelijkend onderzoek

(1) Tijdens de campagneperiode wordt de deelnemers een wedstrijdvraag gesteld. Deelnemers kunnen kiezen tussen vooraf gedefinieerde antwoordopties. Alle prijzen zullen op de wedstrijdpagina worden vermeld. De winnaar(s) wordt (worden) aan het einde van de actieperiode door loting gekozen uit alle deelnemers die de wedstrijdvraag correct hebben beantwoord. Indien minder deelnemers juist geraden hebben dan er prijzen beschikbaar zijn, worden de resterende prijzen uit alle deelnemers aan de wedstrijd getrokken, ongeacht het gegeven antwoord.
Deelnamemogelijkheden, deelnameregels, prijstrekkingen, enz. die afwijken van dit wedstrijdmechanisme, worden rechtstreeks aan de deelnemer uitgelegd in het deelnamemasker van de wedstrijd. In een dergelijk geval - tenzij daar anders is omschreven - zijn uitsluitend deze afwijkende regels van toepassing.

(2) De winnaars worden na afloop van de wedstrijd per e-mail op de hoogte gebracht. De prijs zal vervolgens worden overhandigd in rechtstreeks contact tussen de winnaar en de organisator, overeenkomstig de volgende voorwaarden inzake kennisgeving en verbeurdverklaring van de prijs in §§ 4 en 5.

Voor zover de wedstrijd rechtstreeks op Facebook/Instagram wordt georganiseerd, worden de winnaars na afloop van de wedstrijd door de organisator op de hoogte gebracht via het Facebook/Instagram-profiel van de desbetreffende winnaar. De winnaars kunnen ook na afloop van de wedstrijd worden bekendgemaakt via het Facebook/Instagram-profiel van de organisator.

Elke winnaar moet vervolgens contact opnemen met de Organisator via een privébericht op de Facebook-/Instagrampagina van de Organisator met hun juiste naam binnen 4 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving van de winst op hun Facebook-/Instagramprofiel of de aankondiging van de winnaar op het Facebook-/Instagramprofiel van de Organisator. Als een winnaar zich niet binnen deze periode meldt, vervalt de prijs.

(3) Het voorwerp dat bij de wedstrijd als prijs wordt voorgesteld, is niet noodzakelijk identiek aan het gewonnen voorwerp. Er kunnen eerder afwijkingen zijn wat betreft model, kleur en dergelijke. De prijssponsor behoudt zich het recht voor om een artikel van gemiddelde soort en kwaliteit als prijs te kiezen.

(4) De niet-geldelijke prijzen worden door de organisator of een door de organisator aangestelde derde verzonden per expediteur, pakketdienst of post naar het door de winnaar op te geven postadres. Binnen de Bondsrepubliek Duitsland wordt gratis geleverd. Alle bijkomende transportkosten en douanerechten zijn ten laste van de winnaar. De plaats van uitvoering blijft de maatschappelijke zetel van de organisator, ondanks de overname van de verzendingskosten. In geval van levering door een expediteur, zal de expediteur contact opnemen met de winnaar om een leveringsdatum af te spreken. Leveringen vinden normaal plaats van maandag tot vrijdag tussen 8.00 uur en 18.00 uur. De winnaar moet ook een vervangend adres in zijn/haar onmiddellijke omgeving opgeven waar de prijs kan worden afgeleverd in geval van zijn/haar afwezigheid. Als het transportbedrijf niemand aantreft op het adres van de winnaar of op het vervangende adres, zal een bericht worden achtergelaten. De winnaar dient zelf de kosten van een nieuwe levering te dragen.

(5) Indien de overdracht van de prijs niet mogelijk is of slechts onder onredelijke omstandigheden mogelijk is, ontvangt de winnaar een gelijkwaardige vervanging. Evenzo zal de winnaar een vervanging van gelijke waarde ontvangen indien de oorspronkelijke prijs niet meer beschikbaar is in de gepresenteerde versie (verandering van model, seizoensgebonden goederen, enz.).

(6) Een contante betaling van de winst of een eventuele vervanging van de winst is in geen geval mogelijk.

(7) De aanspraak op de winst of op de vergoeding van de winst kan in beginsel niet worden overgedragen.

(8) Klachten over het verloop van de wedstrijd moeten schriftelijk worden ingediend bij de organisator binnen 14 dagen nadat de reden bekend is geworden, onder vermelding van de wedstrijd. Telefonisch ingediende klachten of te laat ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Alle vragen, klachten en claims met betrekking tot de prijzen dienen uitsluitend aan de organisator gericht te worden.

§ 5 Verbeurdverklaring van de winst

Tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald, is de winnaar verplicht zich binnen vier (4) weken na verzending van de kennisgeving te melden. Anders vervalt de aanspraak op de prijs. Tenzij anders bepaald in deze Deelnamevoorwaarden, zal in dergelijke gevallen een nieuwe winnaar door loting worden aangewezen. De aanspraak op de prijs vervalt eveneens indien de prijs niet binnen vier (4) weken na de eerste kennisgeving van de prijs kan worden verzonden om redenen die te wijten zijn aan de persoon van de winnaar.

§ 6 Voortijdige beëindiging van het vergelijkend onderzoek

De organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te annuleren of te beëindigen. De organisator maakt met name van deze mogelijkheid gebruik indien om technische redenen (bijvoorbeeld virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen een goede uitvoering van de wedstrijd niet kan worden gegarandeerd. Indien een dergelijke beëindiging het gevolg is van het gedrag van een deelnemer, kan de organisator van deze persoon vergoeding van de geleden schade eisen.

§ 7 Gegevensbescherming

(1) Voor zover de prijstrekking niet rechtstreeks op Facebook/Instagram wordt georganiseerd, is het voor deelname aan de prijstrekking noodzakelijk om zich in het deelnamemasker van de prijstrekking door middel van het verstrekken van diverse gegevens (hierna ook "registratiegegevens" genoemd) aan te melden voor de desbetreffende prijstrekking. In het geval van Facebook/Instagram-wedstrijden is deelname mogelijk via het geregistreerde Facebook/Instagram-account van de deelnemer.

(2) Er bestaat geen recht op inschrijving voor het vergelijkend onderzoek of op deelneming aan het vergelijkend onderzoek.

(3) De organisator verzamelt, verwerkt, gebruikt en bewaart de bij de inschrijving verstrekte gegevens van de deelnemer voor de duur van de wedstrijd met het oog op de uitvoering en afwikkeling van de wedstrijd en geeft deze gegevens met het oog op voornoemd doel door aan de respectieve prijssponsor of aan het agentschap dat voor de prijssponsor zorgt. Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer worden de inschrijvingsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt door de organisator of door derden.

(4) Alle persoonsgegevens van de deelnemers worden door de organisator verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Verdere informatie is te vinden in de verordeningen inzake gegevensbescherming.

§ 8 Intrekking

Het staat de deelnemer te allen tijde vrij zijn registratiegegevens te laten verwijderen door middel van intrekking op s.os@oldskulleurope.com en zich aldus uit deelname terug te trekken.

§ 9 Aansprakelijkheid

(1) De organisator is van alle verplichtingen ontheven bij de vervulling of overhandiging van de prijs, tenzij uit dit reglement een eerder tijdstip voortvloeit.

(2) De organisator is alleen aansprakelijk voor schade indien de schade te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. De organisator is ook aansprakelijk voor verwijtbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid van een natuurlijke persoon in geval van loutere nalatigheid. Voorts is de organisator ook aansprakelijk voor schending van een kardinale verplichting door eenvoudige nalatigheid. Kardinale verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de goede uitvoering van het vergelijkend onderzoek en de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de nakoming waarvan een deelnemer aan het vergelijkend onderzoek regelmatig mag vertrouwen. De voornoemde beperking van de aansprakelijkheid geldt met name voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht van gegevens, storingen van technische apparatuur of van de dienst, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of op enige andere wijze tijdens het gebruik van de applicatie. De aansprakelijkheid uit hoofde van de Wet Productaansprakelijkheid blijft onverlet.

§ 10 Diversen

(1) Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

(2) Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing.

(3) Indien een of meer van deze bepalingen ongeldig zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige deelnemingsvoorwaarden onverlet.

(4) Deze Voorwaarden voor Deelname kunnen door de Organisator te allen tijde zonder afzonderlijke kennisgeving worden gewijzigd.

§ 11 Organisator

De organisator van de wedstrijd is

Oldskull Europe GmbH
Weingraben 3
85368 Moosburg

Mobiel: +49 (0) 176 4588 7130
E-mail: info@oldskulleurope.com
Internet: www.oldskulleurope.com

Gerechtshof van het register: Münchens Amtsgericht
Nummer van het register: HRB 218610

Directeuren: Tobias Grasmeier, Marko Hansen

BTW-NUMMER: DE300110244